Mobirise

Yhdistyksen säännöt

 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
  Yhdistyksen nimi on PuhkuSeniorit ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä.
 2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
  Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää Jyväskylän yliopiston puhallinorkesteri Puhkupillit ry:n entisten aktiivisoittajien puhallinmusiikkiharrastusta ja soittoperinteitä sekä edistää ja tukea uuden suomalaisen puhallinmusiikkiohjelmiston tunnettavuutta.

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  - ylläpitää Puhkupillit Seniors -nimistä puhallinorkesteria 
  - ylläpitää jäsenten keskinäisiä yhteyksiä ja vuorovaikutusta ylläpitää yhteyksiä sekä on yhteistyössä Jyväskylän yliopiston puhallinorkesteri Puhkupillit ry:n kanssa järjestää yhteissoittoharjoituksia, konserttimatkoja sekä muita tapaamisia 
  - järjestää omia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia 
  - hankkii yhdistyksen käyttöön sopivaa ohjelmistoa 
  on yhteistyössä muiden vastaavanlaisten musiikkiyhdistysten kanssa. 

  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
  - järjestää maksullisia konsertteja ja muita vastaavia tilaisuuksia 
  ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 
  omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta 
  toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahakeräyksiä ja arpajaisia 
  myydä yhdistyksen tai jäsenyhdistysten tekemiä äänitteitä.
 3. JÄSENET
  Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Jyväskylän yliopiston puhallinorkesteri Puhkupillit ry:n entinen jäsen, joka on soittanut orkesterissa vähintään yhden vuoden ajan. Jäseneksi voidaan myös ottaa Puhkupillit –orkesterissa yhä soittavia henkilöitä.

  Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan myös hyväksyä rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

  Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

  Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa.

  Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
 4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

  Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
 5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
  Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.  
  Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
 6. HALLITUS
  Hallitukseen kuuluu kahdeksi (2) vuodeksi valittu puheenjohtaja sekä neljä (4) kahdeksi (2) vuodeksi valittua jäsentä sekä heille (2) varajäsentä, jotka eivät ole henkilökohtaisia.

  Muista varsinaisista ja varajäsenistä on vuosittain puolet (1/2) erovuoroisia. Ensimmäisessä vuosikokouksessa valitaan koko hallitus ja tämän jälkeen erojärjestys tapahtuu aluksi arvan ja myöhemmin vuoron mukaan.

  Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

  Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
 8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
  Yhdistyksen tilikausi on 1.4. - 31.3.

  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
 9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
  Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen hallituksen määräämänä päivänä touko - elokuussa.

  Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

  Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 10. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN
  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen, sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai tekstiviestillä jäsenen ilmoittamaan puhelinnumeroon.
 11. VUOSIKOKOUS
  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

  (Hyväksytty yhdistyksen perustamiskokouksessa Haminassa 31.7.2008)

© Copyright 2019 PuhkuSeniorit ry